دارکشی

نااندازه بودن نقاط مختلف فرش را کجی میگویند.حال به اقدامات و کارهایی که برای از بین بردن کجی فرش انجام می شود دارکشی میگویند ... ادامه مطلب