پرزدهی فرش

قطعا تجربه پرز دادن فرش رو داشته اید و بارها پیش آمده که بر روی فرش که نشسته اید لباستان پر از پرزفرش شده و یا حتی گوشه و کنج های منزلتان گوله های پرز فرش جمع شده ... ادامه مطلب