از کیفیت شستشو و یا تعمیرات فرش هاتون راضی بودین؟*